Còi sò điệp Nhật nisshi 25-30còi/kg

810.000

1900 8668 08